Hot Hot Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Nội dung chính

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty như sự phát triển, tổ chức quản lý, liên quan đến đầu tư và vốn, và sự tồn tại của công ty.

Bạn đang xem: đại hội đồng cổ đông trong tiếng anh là gì

Thuật ngữ tiếng Anh trong Doanh nghiệp rất quan trọng, nó không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn thể hiện độ chính xác liên quan đến các công việc hàng ngày.

Trong bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? sẽ cung cấp thông tin về một thuật ngữ rất phổ biến hiện nay là đại hội đồng cổ đông.

dai-hoi-dong-co-dong-tieng-anh-la-gi

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty như sự phát triển, tổ chức quản lý, liên quan đến đầu tư và vốn, và sự tồn tại của công ty.

Bạn đang xem: đại hội đồng cổ đông trong tiếng anh là gì

Những chức năng của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và tại Điều lệ của công ty.

Thành viên trong đại hội đồng cổ đông phải đáp ứng những điều kiện nhất định được quy định trong luật và Điều lệ của công ty. Ngoài những thành viên có quyền biểu quyết ra thì còn có những chức danh phải thông qua bầu, bổ nhiệm.

Nên xem: Máy hút ẩm tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 1 năm một lần trong khoảng thời gian là 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Trong một số trường hợp có thể gia hạn nhưng không được quá 06 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là General Meeting of Shareholders

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh có thể được định nghĩa như sau:

General Meeting of Shareholders is the highest organ of a joint stock company. Having the right to decide on important matters of the company such as development, management organization, relataed to investment and capital, and the existence of the company

The functions of the General Meeting of Shareholders are specified in the Enterprise Law 2014 and the company’s Charter

Member of the General Meeting of Shareholders must meet certain conditons specified in the law and the charter of the company. In addition to the members with voting rights, there are also titles that must be passed through election or apooitment.

General Meeting of Shareholders meets once a year for a period 04 months from the end of the fiscal years. In some cases, it is possible to extend but not exceeding 06 months from the end of the financial year.

Bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? sẽ chuyển sang các cụm từ liên quan đến đại hội đồng cổ đông tiếng Anh.

Cụm từ tương ứng với Đại hội đồng cổ đông Tiếng Anh là gì?

Tiếng Việt Tiếng Anh Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông Shareholders are entitled to attend the General Meeting of Shareholders Tỷ lệ biểu quyết đại hội đồng cổ đông The rate of voting of the general meeting of General Meeting of Shareholders Chức năng của đại hội đồng cổ đông The function of the General Meeting of Shareholders Họp đại hội đồng cổ đông lần đầu Fist genral meeting of shareholders

Đáng xem: Share câu khẳng định là gì, cấu trúc của câu khẳng định trong Tiếng anh

Xem thêm:

Truy thu thuế tiếng Anh là gì?

Công ty Thương mại dịch vụ tiếng Anh là gì?

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh viết như thế nào

– The rate of approval of resolutions of the General Meeting of Shareholders is at lest 65% of the tatol votes of al shareholders drafting the approval meeting

Dịch nghĩa: Trong một cuôc họp đại hội đồng cổ đông tỷ lệ thông của của nghị quyết là ít nhất 65% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự theo họp tán thành.

– General Meeting of Shareholders is considered to be the highest decision – making authority in the company, so the General Assembly decides on the company’s development and survival issues

Dịch nghĩa: Đại hội đồng cổ đông có quyết định cao nhất trong công ty, quyết định những vấn đề phát triển và tồn tại

Đại hội đồng cổ đông của công ty có vai trò rất quan trọng từ đó đưa ra những quyết định mang tới ảnh hưởng và hoạt động của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp trước khi tiến hành thành lập công ty hoặc đã hoạt động nên tìm hiểu một cách kỹ lưỡng các yếu tố pháp lý để doanh nghiệp hoạt động cách xuyên suốt tránh tình gặp phải tình trạng tranh quyền lợi hoặc liên quan đến vướng mắc pháp lý không đáng có.

Hy vọng với chia sẻ trên giúp các bạn hiểu phần nào nội dung về đại hội đồng cổ đông, những chia sẻ sẽ được Luật Dân Việt gửi tới trong bài viết tiếp theo….

Viết một bình luận