Nghiệp vụ Du lịch

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của phòng nghiệp vụ du lịch

Bạn đang xem: nghiệp vụ du lịch là gì

(Ban hành kèm theo Quyết định số 368 /QĐ- SVHTTDL ngày 3 tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu)

Nghiệp vụ Du lịch

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí

Phòng Nghiệp vụ Du lịch là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2. Chức năng

Phòng NVDL có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, chịu sự chỉ đạo, quản lý về hành chính, biên chế và mọi hoạt động của Lãnh đạo Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Du lịch thuộc Bộ văn hóa thể thao và du lịch;

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1.1. Tham mưu giúp BGĐ Sở dự thảo các quyết định, các văn bản QPPL, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, xây các dựng chiến lược, các chương trình hành động trong lĩnh vực hoạt động du lịch trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

1.2. Tham mưu tổ chức công bố các quy hoạch sau khi được phê duyệt, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện, quản lý các quy hoạch và công tác quản lý bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng , phát triển hợp lý các tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch,làng ,bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

1.3. Tổ chức và hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật,các chính sách của Nhà nước; các chương trình, đề án, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến hoạt động du lịch;

Thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

1.4. Phối hợp đề xuất, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch.

1.5. Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nguồn nhân lực du lịch, bồi dưỡng,tập huấn kiến thức quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực du lịch;

1.6. Tham mưu Ban Giám đốc Sở và thực hiện nghiệp vụ về hoạt động du lịch gồm:

b. Tham mưu, xây dựng,khảo sát, đánh giá thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch, Tuyến, Điểm du lịch

c. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú Du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức thẩm định, thẩm định lại hồ sơ, thực tế trình Giám đốc sở ra quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các cơ sở lưu trú du lịch khác;

Xem thêm: Tổng hợp Du lịch di sản, sinh kế của người dân và những vấn đề đặt ra

Thẩm định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh;

d. Giúp Ban Giám đốc Sở phối hợp với Tổng cục Du lịch trong việc thẩm định, thẩm định lại và xếp hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn; làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch trên địa bàn tỉnh;

đ. Phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên ngành (y tế, thương mại, môi trường, phòng cháy chữa cháy, thuế, giá…) trong các cơ sở kinh doanh lưu trú và dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh.( đã có ở mục 3. đề nghị xem lại)

e. Tổ chức, phối hợp kiểm tra kỹ thuật nghiệp vụ đối với các dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch đã được cấp biển hiệu đạt các hạng phục vụ khách du lịch. ( đã có ở mục 3. đề nghị xem lại)

f. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống rủi ro, sự cố môi trường đối với các cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch, các Khu, Điểm, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng.

g. Hướng dẫn thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong tỉnh đi du lịch trong nước và nước ngoài, cho người nước ngoài vào du lịch trong tỉnh. ( đã có ở mục 3. đề nghị xem lại)

h. Giúp Ban Giám đốc Sở thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh.

i.Thẩm định hồ sơ trình Ban Giám đốc sở đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Giám sát, kiểm tra, khảo sát chất lượng dịch vụ của các đơn vị kinh doanh lữ hành trong việc thực hiện các chương trình du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

k. Thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ Hướng dẫn viên du lịch; cấp, cấp lại, đổi, thu hồi Giấy chứng nhận Thuyết minh viên du lich theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

m. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động lữ hành Quốc tế, lữ hành nội địa, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

n. Hướng dẫn, tổ chức thẩm định và xác nhận phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn du lịch, chuyển Sở Giao thông – Vận tải cấp biển hiệu riêng cho phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch theo quy định của pháp luật.

l. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh; ( đã có ở mục 4. đề nghị xem lại)

1.7. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, tổ chức điều tra thu thập, tổng hợp số liệu đánh giá kết quả hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

1.8. Làm đầu mối tham gia, tổ chức các chương trình hợp tác, hội đàm, hội nghị, hội thảo và ký kết hợp tác với các tỉnh, các địa phương và các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi trong các hoạt động du lịch.

1.9. Tham gia lập kế hoạch và xây dựng đề xuất, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực quản lý du lịch.

1.10. Tham gia thành lập các hội ngành nghề liên quan đến lĩnh vực du lịch; Phối hợp hoặc tổ chức hội thi chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề giỏi ngành du lịch .

danangchothue.comúp Giám đốc Sở thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh.

1.12. Hướng dẫn phát triển các loại hình du lịch đặc thù của địa phương; phối hợp với các địa phương, các ngành, chỉ đạo doanh nghiệp du lịch nghiên cứu, xây dựng, tổ chức triển khai tuyến, điểm du lịch trong tỉnh, trong vùng; phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất phát triển các sản phẩm du lịch dựa vào khai thác, phát triển tài nguyên du lịch địa phương.

1.13. Tổ chức thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến bảo vệ tài nguyên du lịch.

– Tổ chức nghiên cứu và triển khai chiến lược mở rộng thị trường du lịch trong nước và Quốc tế, xây dựng các tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh;

Dành cho bạn: Bạn có biết Từ vựng và thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành du lịch

1.14. Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý nhà nước về hoạt động du lịch đối với Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lai Châu, Phòng Văn hoá – Thông tin các huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

1.15. Thực hiện công tác thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động du lịch theo quy định; quản lý biên chế, tài sản được giao theo quy chế của ngành.

1.16. Lập kế hoạch và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực được giao có nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh.

1.17. Tham mưu và thực hiện các chương trình của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lai Châu;

1.18. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

1.19. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Đoàn với các cơ quan chức năng.

1.20. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Sở;

2. Quyền hạn

2.1 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan;

2.3 quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật;

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Phòng Nghiệp vụ Du lịch có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

a. Trưởng phòng là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của phòng.

b. Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng và Phó phòng do Giám đốc Sở thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế

Biên chế của phòng do Giám đốc Sở Quyết định theo định mức biên chế chung của Cơ quan Văn phòng Sở được UBND tỉnh giao hàng năm và quy định của Pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nghiệp vụ Du lịch. Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh.

Nghiệp vụ Du lịch

Viết một bình luận