Bạn có biết Tài chính quốc tế (International Finance) là gì?

finance-302-international-finance_396507_large

Hình minh họa. Nguồn: danangchothue.com

Bạn đang xem: tài chính quốc tế tiếng anh là gì

Tài chính quốc tế (International Finance)

Định nghĩa

Tài chính quốc tế trong tiếng Anh là International Finance.

Tài chính quốc tế là sự di chuyển tiền vốn giữa các quốc gia gắn liền với các quan hệ kinh tế, văn hóa, chính trị, ngoại giao, quân sự giữa các quốc gia… giữa các chủ thể của các quốc gia và các tổ chức quốc tế thông qua việc tạo lập, sử dụng các quĩ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong các quan hệ quốc tế.

Cũng có thể hiểu rằng:

Tài chính quốc tế bao gồm tài chính đối ngoại của một quốc gia và tài chính quốc tế thuần túy.

Trong đó hoạt động tài chính quốc tế thuần túy được hiểu là hoạt động tài chính của các tổ chức quốc tế, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ; hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia, hay còn gọi là các công ty quốc tế.

Bản chất

– Thứ nhất, tài chính quốc tế được hiểu là tất cả các hoạt động tài chính gắn với các chủ thể tham gia vào các quan hệ quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội; chính trị, quân sự, ngoại giao.

Tham khảo thêm: Chia sẻ Ngành đầu tư tài chính & học đầu tư tài chính ra làm gì?

Từ đó chúng hình thành nên một lĩnh vực tài chính tương tự các lĩnh vực tài chính đã có: lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực tài chính nhà nước, lĩnh vực tài chính trung gian, lĩnh vực tài chính hộ gia đình.

– Thứ hai, phạm vi, môi trường hoạt động của tài chính quốc tế diễn ra trên bình diện quốc tế, tức là không bó hẹp trong phạm vi từng quốc gia mà là các quan hệ tiền tệ giữa các quốc gia với nhau.

– Thứ ba, thực chất hay nội hàm cơ bản của hoạt động tài chính quốc tế là sự vận động của các luồng tiền tệ giữa các quốc gia gắn với các quan hệ quốc tế nói trên.

– Thứ tư, sự vận động của các luồng tiền tệ được thực hiện giữa các quốc gia nên thường được biểu hiện thông qua nhiều đồng tiền khác nhau.

Đồng thời cũng dẫn tới việc hình thành các quĩ tiền tệ trực thuộc các chủ thể cụ thể của tài chính quôc tế và để phục vụ thực hiện các quan hệ quốc tế của các chủ thể cụ thể này.

Cơ sở

– Tài chính quốc tế xuất hiện và tồn tại trên cơ sở các điều kiện cần và đủ sau đây:

+ Điều kiện cần, Các quan hệ quốc tế giữa các quốc gia về kinh tế; văn hóa – xã hội; chính trị, quân sự, ngoại giao.

+ Điều kiện đủ, tiền xuất hiện và thực hiện được chức năng tiền tệ thế giới.

Đặc trưng các hoạt động của tài chính quốc tế

– Rủi ro hối đoái

Xem thêm: Mách bạn Vỡ nợ (Default) là gì? Đặc điểm, các trường hợp và hậu quả

– Rủi ro chính trị: thay đổi luật pháp, thể chế chính trị

– Môi trường quốc tế mở ra nhiều cơ hội.

– Sự thiếu hoàn hảo của thị trường

Vai trò của tài chính quốc tế

– Khai thác các nguồn lực ngoài nước phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội trong nước.

– Thúc đẩy các nền kinh tế quốc gia nhanh chóng hòa nhập vào nền kinh tế.

– Tạo cơ hội nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính.

Nội dung của tài chính quốc tế

– Các quan hệ tiền tệ: Thanh toán quốc tế, đầu tư quốc tế, tín dụng quốc tế, chuyển giao tiền tệ quốc tế một chiều

– Các quĩ thuộc tài chính quốc tế.

– Các chủ thể thuộc tài chính quốc tế.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính quốc tế, NXB Tài chính; Hệ thống tiền tệ quốc tế, Tổ hợp giáo dục Topica)

Viết một bình luận